• Česky
 • English
I.K.V. TRUSTEE SERVICES LIMITED
Cyprus

Příklady konkrétního využití kyperských struktur a jejich výhod:

Kyperský mezinárodní trust

Jedním z typických nástrojů pro správu majetku v anglosaském světě je trust. Jedná se o hojně využívaný institut akceptovaný i Evropskou unií, který původně sloužil k řešení problematiky vysoké dědické daně.  Princip trustu spočívá ve správě majetku  správcem (trustee), který zakladatel trustu (setlor) oddělil od svého majetku a věnoval trustu, za účelem správy majetku ve prospěch třetí osoby (beneficiary).

Toto jsou hlavní výhody kyperského Mezinárodního trustu:

 • veškerý příjem z obchodních či jiných aktivit Mezinárodního trustu není na Kypru zdanitelný (zdanění v zemi, kde příjemce benefitů z trustu sídlí, je samostatnou otázkou pro posouzení)
 • dividenda, úroky nebo jiný příjem Mezinárodního trustu pocházející z kyperské společnosti není ani zdanitelný, ani není předmětem srážkové daně
 • zisky z prodeje aktiv Mezinárodního trustu nejsou na Kypru předmětem daně z kapitálových zisků
 • Mezinárodní trust vytvořený pro účely dědické daně nebude na Kypru předmětem dědické daně
 • na Kypru neexistuje tzv. inheritance tax (typ daně, který se vypočítává s ohledem na to, kdo obdrží majetek zůstavitele)
 • přede dnem vytvoření mezinárodního trustu je třeba uhradit pouze částku ve výši 430 euro a registrační poplatek ve výši 50 euro
 • ustanovení čl. 8 Mezinárodního trustu poskytuje široké pravomoci svěřenskému správci v rámci investování poskytnutého majetku svěřenského fondu nebo jeho části. Tyto pravomoci svěřenský správce vykonává v souladu listinou zakládající trust, a to s pečlivostí a opatrností, která se očekává od rozumného člověka při zacházení s investicemi.
 • Článek 3 odst. 2 Mezinárodního trustu stanovuje, že dokud není před soudem prokázáno, že trust byl vytvořen s úmyslem podvést osoby, které byli věřitelé zakladatele v době, kdy došlo k úhradě převodu aktiv, nemůže být trust shledán ani absolutně, ani relativně neplatným
 • článek 3 odst. 3 stanovuje, že jakýkoliv úkon směřující ke zrušení trustu, nesmí být uskutečněn později než ve lhůtě 2 let ode dne, kdy aktiva byla převedena nebo zcizena
 • jakákoliv otázka týkající se platnosti, správy nebo dispozice mezinárodního trustu se bude řídit kyperským právem bez odkazu na jinou právní úpravu. Platnost trustu není nijak dotčena dědickým právem Kypru nebo jiné země.
 • zakladatel si může vyhradit vlastní oprávnění, prospěch z majetku trustu nebo vykonávat funkci jeho protektor
 • svěřenský správce, obmyšlený nebo protektor mají právo se obrátit na soud ve věcech týkajících se způsobu, jakým svěřenský správce může jednat v konkrétních situacích, jako je správa trustu nebo právo svěřenského správce či ochránce

Trustem může být vlastněna i obchodní společnosti a v případě potřeby může trust využívat i nominee služeb.

Kyperská společnost se zaměřením na správu pohledávek

Mnozí podnikatelé v České republice působící v oblasti nákupu, správy a prodeje pohledávek se často dostávají do praktických problémů se zaúčtováním a zdaněním těchto operací či uznáním daňové ztráty z operací s některými pohledávkami. Tento problém řeší vlastnění a správa pohledávek přes společnosti sídlící na Kypru, kde je používán jeden systém (IFRS) pro účetnictví a daně, což celou situaci velmi zjednodušuje. Odpisy nedobytných pohledávek bez neodůvodněných restrikcí nepředstavují žádný problém stejně jakákoliv operace přesvědčivě zdůvodnitelná auditorovi. Dochází tedy ke zdanění pouze skutečného existujícího zisku z těchto operací.

Kyperská holdingová společnost

Osvobození od daně na přijaté dividendy, kapitálové zisky a dividendy vyplácené do zahraničí činí z Kypru ideální místo pro sídlo holdingu. S aktuálně se zpřísňujícími se předpisy v oblasti účetnictví a auditu se však budou muset holdingové společnosti v nejbližších letech vypořádat s problematikou konsolidované účetní závěrky vyznačující se zpravidla u soukromých podniků s neveřejně obchodovanými akciemi nulovou přidanou hodnotou za vysoké ceny. Problematiku studujeme, abychom klientům mohli doporučit vhodné řešení.

Kyperská společnost pro práva duševního vlastnictví

Novinkou roku 2012 je skutečnost, že nová legislative z konce května učinila z Kypru ideální místo pro držení práv duševního vlastnictví. Pod pojmem duševní vlastnictví se rozumí jakákoliv nehmotná aktiva včetně autorských práv, patentů a ochranných známek. V důsledku osvobození od daně z příjmu právnických osob 80% výnosů z těchto práv dochází k efektivnímu zdanění ve výši 2%., což v kombinaci s dalšími výhodami Kypru včetně sítě smluv o zamezení dvojího zdanění činí tuto destinaci vysoce atraktivním a současně vysoce seriózním místem pro držení práv duševního vlatnictví všeho druhu.